ทัวร์ไต้หวัน HIGHLIGHT TAIWAN 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 12,555
รหัสทัวร์ 13TPE5D2
สายการบิน Thai Lion Air
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ไต้หวัน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่
อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – ถ่ายภาพคู่ตึกไทเป 101
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – สถานีรถไฟสือเฟิ่น แถมฟรีปล่อยโคมลอย
ช้อปปิ้ง 2 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดฟ่งเจี่ย ตลาดซีเหมินติง และ MITSUI OUTLET
บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
พักไทจง1 คืน ไทเป 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ
• เมนูพิเศษ BUFFET สุกี้มองโกเลีย หม้อไฟ •


HIGHLIGHT TAIWAN 5 วัน 3 คืน

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง        
2 สนามบินเถาหยวน -ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง -วัดเหวินอู่ - ร้านใบชา -ช้อปปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
3 ไทจง –ไทเป – ร้านพายสัปปะรด – ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก–ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป101-ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
4 ไทเป-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-สถานีสือเฟิ่น-ศูนย์เครื่องสำอางค์- MITSUI OUTLET PARK
5 สนามบินเถาหยวน – ดอนเมือง

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
03 - 07 Oct 2019 14,333 4,500 14,333 14,333 6,000 จอง
จอง
17 - 21 Oct 2019 14,333 4,500 14,333 14,333 6,000 จอง
จอง
24 - 28 Oct 2019 14,333 4,500 14,333 14,333 6,000 จอง
จอง
31 Oct - 04 Nov 2019 13,555 4,500 13,555 13,555 6,000 จอง
จอง
07 - 11 Nov 2019 13,555 4,500 13,555 13,555 6,000 จอง
จอง
14 - 18 Nov 2019 13,555 4,500 13,555 13,555 6,000 จอง
จอง
21 - 25 Nov 2019 13,555 4,500 13,555 13,555 6,000 จอง
จอง
06 - 10 Dec 2019 14,999 4,500 14,999 14,999 6,000 จอง
จอง
12 - 16 Dec 2019 13,777 4,500 13,777 13,777 6,000 จอง
จอง
13 - 17 Dec 2019 13,777 4,500 13,777 13,777 6,000 จอง
จอง
19 - 23 Dec 2019 13,777 4,500 13,777 13,777 6,000 จอง
จอง
20 - 24 Dec 2019 13,777 4,500 13,777 13,777 6,000 จอง
จอง
27 - 31 Dec 2019 20,555 4,500 20,555 20,555 6,000 จอง
จอง
30 Dec - 03 Jan 2020 20,999 4,500 20,999 20,999 6,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

*ค่าบริการข้างต้นรับเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น และยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ  1,500 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน  ที่สนามบินดอนเมืองก่อนออกเดินทาง*ในส่วนหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน