ทัวร์ไต้หวัน ไทเป-ไทจง

ราคาเริ่มต้น ฿ 12,900
รหัสทัวร์ PTW11-VZ
สายการบิน Vietjet Air
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ ไต้หวัน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชอปปิ้ง ย่านซเีหมนิตงิ และตลาดปลาไทเป
ชมตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คไต้หวัน
เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง ถ่ายรูป ชคิ ๆคลู ๆ
ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา
แถมฟรี!!! กระเป๋าชอปปิ้งสุดเก๋พับเก็บได้จุของได้เยอะ


ทัวร์ไต้หวัน ไทเป-ไทจง 4 วัน 3 คืน

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ไทจง-ไทเป-ตึกไทเป101-ซเีหมงิตงิ Happiness Inn Hotel หรือเทียบเท่า
2 รา้นพายสบัปะรด-อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น-ศูนย์ เครอื่ งส าอาง-ตลาดปลาไทเป Happiness Inn Hotel หรือเทียบเท่า
3 เจยี งไคเช็ค-ศูนย์สร้อยสุขภาพ(เจอมาเนี่ยม)-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเห วินหวู่-ฟงเจยี๋ ไนทม์ ารเ์ก็ต YY Hotel หรือเทียบเท่า
4 ไทเป-หมู่บ้านสายรุ้ง-ไทจง-กรุงเทพ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
19-22 เม.ย.2562 13,900 4,000 13,900 จอง
จอง
17-20 พ.ค.2562 14,900 4,000 14,900 จอง
จอง
24-27 พ.ค.2562 12,900 4,000 12,900 จอง
จอง
21-24 มิ.ย.2562 13,900 4,000 13,900 จอง
จอง
17-20 ก.ค.2562 14,900 4,000 14,900 จอง
จอง
16-19 ส.ค.2562 13,900 4,000 13,900 จอง
จอง
30 ส.ค.-2 ก.ย.2562 13,900 4,000 13,900 จอง
จอง
20-23 ก.ย.2562 13,900 4,000 13,900 จอง
จอง
11-14 ต.ค.2562 17,900 4,000 17,900 จอง
จอง
18-21 ต.ค.2562 13,900 4,000 13,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ