ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เจียอี้

ราคาเริ่มต้น ฿ 17,999
รหัสทัวร์ 01AZTPE23
สายการบิน China Airline
ระยะเวลา 4วัน3คืน
ประเทศ ไต้หวัน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เมืองหนานโถว –  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – เมืองเจียอี้

เมืองเจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต

เมืองไทจง – เมืองไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ 

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 – ย่านซีเหมินติง

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้านคอสเมติก – Mitsui Outlet Park


ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เจียอี้ 4วัน3คีน

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินเถาหยวน – เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – เมืองเจียอี้
2 เมืองเจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
3 เมืองไทจง – เมืองไทเป - ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 – ย่านซีเหมินติง
4 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้านคอสเมติก - Mitsui Outlet Park - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
14 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 16,999 4,000 16,999 7,900 จอง
จอง
14 – 17 มีนาคม 2562 18,999 4,000 18,999 7,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ