ทัวร์ไต้หวัน ตึกไทเป ซุปตาร์ อาเฮียหลี อาหลีเฮีย

ราคาเริ่มต้น ฿ 14,888
รหัสทัวร์ 21VZRMQ02
สายการบิน Vietjet Air
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
ประเทศ ไต้หวัน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาหลีซาน
ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101
วัดโฝวกวงซัน ชมความอลังการของพุทธศาสนานิกายมหายาน
ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดหลิ่วเหอ ตลาดฟ่งเจี่ย และ ตลาดซีเหมินติง
พิเศษ..!! ปลาประธานาธิบดี เสี่ยวหลงเปา และชาบู ชาบู


ทัวร์ไต้หวัน ตึกไทเป ซุปตาร์ อาเฮียหลี อาหลีเฮีย 5 วัน 4 คืน

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพมหานคร –ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนานาชาติไทจง เกาสง-ศูนย์ศิลปะท่าเรือหมายเลขสอง-ตลาดกลางคืนหลิ่วเหอ โรงแรม Golden Pacific Hotel หรือเทียบเท่า
2 วัดโฝวกวงซัน-เกาสง-เจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ-ชิมชาอู่หลง โรงแรม King Hotel Chiayi หรือเทียบเท่า
3 เจียอี้-หนานโถว-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั่ง-วัดเหวินหวู่-วัดจงไถฉานซื่อ ไทจง-ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย โรงแรม Park Lane Inn หรือเทียบเท่า
4 ไทจง-ไทเป-ขนมพายสับปะรด-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้น ชั้น 89)-ศูนย์สร้อยสุขภาพ โรงแรม Relite Hotel หรือเทียบเท่า
5 หมู่บ้านสายรุ้ง -ท่าอากาศยานนานาชาติไทจง-กรุงเทพมหานคร

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
วันที่ 24 - 28 เมษายน 2562 16,888 4,500 16,888 จอง
จอง
วันที่ 04 - 08 พฤษภาคม 2562 16,888 4,500 16,888 จอง
จอง
วันที่ 22 - 26 มิถุนายน 2562 14,888 4,500 14,888 จอง
จอง
วันที่ 06 - 10 กรกฎาคม 2562 18,888 4,500 18,888 จอง
จอง
วันที่ 27 - 31 กรกฎาคม 2562 **วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10** 18,888 4,500 18,888 จอง
จอง
วันที่ 03 - 07 สิงหาคม 2562 16,888 4,500 16,888 จอง
จอง
วันที่ 10 - 14 สิงหาคม 2562 (วันแม่) 17,888 4,500 17,888 จอง
จอง
วันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2562 16,888 4,500 16,888 จอง
จอง
วันที่ 24 - 28 สิงหาคม 2562 16,888 4,500 16,888 จอง
จอง
วันที่ 28 กันยายน – 02 ตุลาคม 2562 15,888 4,500 15,888 จอง
จอง
วันที่ 05 - 09 ตุลาคม 2562 17,888 4,500 17,888 จอง
จอง
วันที่ 19 - 23 ตุลาคม 2562 (วันปิยมหาราช) 18,888 4,500 18,888 จอง
จอง
วันที่ 26 - 30 ตุลาคม 2562 17,888 4,500 17,888 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ