ทัวร์ไต้หวัน ชานมไข่มุก ไทเป ไทจง เย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน3คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 11,899
รหัสทัวร์ 15CSTPEXW0
สายการบิน Nokscoot
ระยะเวลา 4วัน3คืน
ประเทศ ไต้หวัน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมความงามตึกไทเป101 วัดหลงซาน ขอพรเรื่องความรักเทพจันทรา ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ชิม ช้อป แชะ…ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง
ปลาประธานาธิบดี บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน ซีฟูดส์ไต้หวัน


ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน ชานมไข่มุก ไทเป ไทจง เย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน3คืน

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ-เถาหยวน (XW182 : 06.35-11.20) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน-ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต CENTURY HOTEL TAOYUAN หรือระดับเทียบเท่า
2 เถาหยวน-ผูหลี่–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่-ร้านชา-ไทจง-หมู่บ้านสายรุ้ง-เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต WE MEET HOTEL TAICHUNG หรือระดับเทียบเท่า
3 ไทจง-ไทเป-ร้านพายสัปปะรด-เย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิน–ศูนย์สร้อยสุขภาพ–DUTY FREE ช้อปปิ้งซีเหมินติง RELITE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
4 ไทเป-เถาหยวน-กรุงเทพฯ (XW181 : 12.40-15.20)
เงื่อนไขการให้บริการ