ทัวร์ใต้หวันSTG6 ไต้หวันเกินคาด ทาโรโกะ 5 วัน 3 คืน BY EVA AUG-NOV 19

ราคาเริ่มต้น ฿ 22,900
รหัสทัวร์ 36STG6
สายการบิน EVA AIR
ระยะเวลา 5วัน3คืน
ประเทศ ใต้หวัน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เถาหยวน – หนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ – วัดเหวินอู่ –ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา

วัดเสวียนกวง – ไทจง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์


ทัวร์ใต้หวันSTG6 ไต้หวันเกินคาด ทาโรโกะ 5 วัน 3 คืน BY EVA AUG-NOV 19

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 กรุงเทพฯ – ไต้หวัน – เถาหยวน - หนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ - วัดเหวินอู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเสวียนกวง - ไทจง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์ REGAL HOTEL TAICHUNG หรือเทียบเท่า
3 ไทจง – ไทเป – ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด - อุทยานเหย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – นั่งรถไฟด่วน TRA สู่เมืองฮัวเหลียน HUALIEN CHARMING HOTEL หรือเทียบเท่า
4 อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ – นั่งรถไฟด่วน TRA สู่เมืองไทเป – วัดหลงซาน – ช้อปปิ้งซีเหมินติง – อาบน้ำแร่ห้องส่วนตัว NEW TAIPEI HOTSPRING HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
5 ศูนย์สร้อยสุขภาพ GERMANIUM - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) –– MITSUI OUTLET - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
10-14 ส.ค.62 22,900 5,000 22,900 จอง
จอง
26-30 ส.ค.62 22,900 5,000 22,900 จอง
จอง
14-18 ก.ย.62 22,900 5,000 22,900 จอง
จอง
24-28 ก.ย.62 22,900 5,000 22,900 จอง
จอง
07-11 ต.ค.62 23,900 5,000 23,900 จอง
จอง
27-31 ต.ค.62 23,900 5,000 23,900 จอง
จอง
10-14 พ.ย.62 23,900 5,000 23,900 จอง
จอง
25-29 พ.ย.62 23,900 5,000 23,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ