ทัวร์ใต้หวัน WOW TAIWAN เที่ยวไฮไลท์ไทเป 4 วัน 2 คืน BY SL ON JAN-JUN 20

ราคาเริ่มต้น ฿ 11,111
รหัสทัวร์ 13
สายการบิน Thai Lion Air
ระยะเวลา 4D2N
ประเทศ ไต้หวัน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิงซี-อุทยานเหย๋หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซานซื่อ

ช้อปปิ้งตลาดตลาดซื่อหลิน และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG

พักเถาหยวน2คืนเที่ยวเต็มไม่มีอิสระ


ทัวร์ใต้หวัน WOW TAIWAN เที่ยวไฮไลท์ไทเป 4 วัน 2 คืน BY SL ON JAN-JUN 20

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง
2 สนามบินเถาหยวน – อุทยานเหย๋หลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์ - ร้านพายสัปปะรด - ซือหลินไนท์มาร์เกต 
3 ไทเป - เจอร์เมเนียม - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 – ศูนย์เครื่องสำอาง - วัดหลงซันซื่อ - ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
4 สนามบินเถาหยวน – ดอนเมือง

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
02 - 05 Jan 2020 11,111 3,000 11,111 11,111 6,000 จอง
จอง
18 - 21 Jan 2020 11,111 3,000 11,111 11,111 6,000 จอง
จอง
04 - 07 Feb 2020 9,999 3,000 9,999 9,999 6,000 จอง
จอง
11 - 14 Feb 2020 9,999 3,000 9,999 9,999 6,000 จอง
จอง
25 - 28 Feb 2020 9,999 3,000 9,999 9,999 6,000 จอง
จอง
03 - 06 Mar 2020 10,555 3,000 10,555 10,555 6,000 จอง
จอง
10 - 13 Mar 2020 10,555 3,000 10,555 10,555 6,000 จอง
จอง
24 - 27 Mar 2020 10,555 3,000 10,555 10,555 6,000 จอง
จอง
31 Mar - 03 Apr 2020 10,555 3,000 10,555 10,555 6,000 จอง
จอง
07 - 10 Apr 2020 10,555 3,000 10,555 10,555 6,000 จอง
จอง
28 Apr - 01 May 2020 10,555 3,000 10,555 10,555 6,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

*ค่าบริการข้างต้นรับเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น และยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ  1,500 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน  ที่สนามบินดอนเมืองก่อนออกเดินทาง*ในส่วนหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน