ทัวร์โอซาก้า Osaka Kanazawa Nara 6D4N ซุปตาร์ สกีหิมะ

ราคาเริ่มต้น ฿ 29,888
รหัสทัวร์ 21XJ124
สายการบิน Thai airasia x
ระยะเวลา 6วัน4คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ไม่มีวันอิสระ

อิสระล่านสกี สัมผัสหิมะสีขาว ณ ลานสกีเมืองทาคายาม่า

เยี่ยมชมหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ

เยือนเมืองเกียวโต ชมปราสาททอง วัดคินคะคุจิ

เยือนเมืองแห่งสายน้ำ กุโจ ฮาจิมัน

เยือนครัวคานาซาว่า ตลาดโอมิโช ตื่นตาตื่นใจอาหารทะเลและผลไม้ตามฤดูกาล

ชื่นชม สวนเคนโระคุเอน แห่งเมืองคานาซาว่าหนึ่งในสวนที่สวยสุดในญี่ปุ่น

ชมความอลังการของปราสาทโอซาก้า และนมัสการพระใหญ่ แห่งเมืองนารา

และช้อปปิ้งจุใจ ย่านชินไซบาชิ เอ้าเล้ทส์ มอลและเอ็กซ์โปซิตี้

FREE WIFI ON BUS

มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด


ทัวร์โอซาก้า Osaka Kanazawa Nara 6D4N ซุปตาร์ สกีหิมะ

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง
2 สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น - เกียวโต – ศาลเจ้าเฮอัน – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – วัดคินคะคุจิ – เมืองนาโกย่า - ช้อปปิ้งซาคาเอะ
3 ลานสกี ทาคายาม่า – ทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เมืองคานาซาว่า - สวนเค็นโรคุเอ็น
4 ตลาดโอมิโช - เมืองกุโจ ฮาจิมัน - โทคิ พรีเมี่ยม เอ้าเลทส์ - เมืองนาโกย่า
5 เมืองนารา – วัดโทไดจิ – ไดบุทสึ – โอซาก้า – เอ็กซ์โปซิตี้ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ชินไซบาชิ
6 สนามบินคันไซ – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
30 พฤศจิกายน – 05 ธันวาคม 2562 29,888 8,900 จอง
จอง
01-06 ธันวาคม 2562 30,888 8,900 จอง
จอง
02-07 ธันวาคม 2562 30,888 8,900 จอง
จอง
03-08 ธันวาคม 2562 30,888 8,900 จอง
จอง
04-09 ธันวาคม 2562 30,888 8,900 จอง
จอง
05-10 ธันวาคม 2562 30,888 8,900 จอง
จอง
06-11 ธันวาคม 2562 30,888 8,900 จอง
จอง
07-12 ธันวาคม 2562 30,888 8,900 จอง
จอง
08-13 ธันวาคม 2562 30,888 8,900 จอง
จอง
09-14 ธันวาคม 2562 30,888 8,900 จอง
จอง
10-15 ธันวาคม 2562 30,888 8,900 จอง
จอง
11-16 ธันวาคม 2562 30,888 8,900 จอง
จอง
12-17 ธันวาคม 2562 30,888 8,900 จอง
จอง
13-18 ธันวาคม 2562 30,888 8,900 จอง
จอง
14-19 ธันวาคม 2562 30,888 8,900 จอง
จอง
15-20 ธันวาคม 2562 30,888 8,900 จอง
จอง
16-21 ธันวาคม 2562 30,888 8,900 จอง
จอง
17-22 ธันวาคม 2562 30,888 8,900 จอง
จอง
18-23 ธันวาคม 2562 30,888 8,900 จอง
จอง
19-24 ธันวาคม 2562 30,888 8,900 จอง
จอง
20-25 ธันวาคม 2562 30,888 8,900 จอง
จอง
21-26 ธันวาคม 2562 30,888 8,900 จอง
จอง
22-27 ธันวาคม 2562 31,888 8,900 จอง
จอง
23-28 ธันวาคม 2562 31,888 8,900 จอง
จอง
24-29 ธันวาคม 2562 35,888 8,900 จอง
จอง
25-30 ธันวาคม 2562 35,888 8,900 จอง
จอง
26-31 ธันวาคม 2562 35,888 8,900 จอง
จอง
27 ธันวาคม 62 – 01 มกราคม 63 38,888 8,900 จอง
จอง
28 ธันวาคม 62 – 02 มกราคม 63 38,888 8,900 จอง
จอง
29 ธันวาคม 62 – 03 มกราคม 63 38,888 8,900 จอง
จอง
30 ธันวาคม 62 – 04 มกราคม 63 38,888 8,900 จอง
จอง



เงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
 • หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการยื่นร้องขอวีซ่า
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน

 

เดินทางขึ้นต่ำ 34 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า