ทัวร์เกาหลี BUSAN PLUS+ SPECIAL SUMMER

ราคาเริ่มต้น ฿ 8,800
รหัสทัวร์ 07PUS19
สายการบิน EASTAR JET
ระยะเวลา 4วัน2คืน
ประเทศ เกาหลีใต้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

**PROMOTION ลดสูงสุด 3000 บาท (เฉพาะ20 ที่นั่งแรก)**

หอดูดาวชมซงแด  – สุสานกษัตริย์แนมุล  -พระราชวังดองกุงและทะเลสาบวอลรี  – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเคียงจู  โบสถ์ Jukseong  – ล็อตเต้ เอาท์เลท –  ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง  – วัดแฮดง ยงกุงซา  – ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์  – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน  – สะพานเดินทะเล  – นั่งกระเช้าลอยฟ้า  – ปูซานทาวเวอร์  – ดาวทาวน์ –  เอเปค เฮ้าส์  – ดิวตี้ฟรี  – จุดชมวิว หมู่เกาะออยุคโด  – ศูนย์โสม  – ร้านสมุนไพร  – ร้านละลายเงินวอน


ทัวร์เกาหลี BUSAN PLUS+ SPECIAL SUMMER

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
2 หอดูดาวชมซงแด - สุสานกษัตริย์แนมุล - พระราชวังดองกุงและทะเลสาบวอลรี - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเคียงจู - โบสถ์ Jukseong - ล็อตเต้ เอาท์เลท
3 ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - วัดแฮดง ยงกุงซา - ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - สะพานเดินทะเล - นั่งกระเช้าลอยฟ้า - ปูซานทาวเวอร์ - ดาวทาวน์
4 เอเปค เฮ้าส์ - ดิวตี้ฟรี - จุดชมวิว หมู่เกาะออยุคโด - ศูนย์โสม - ร้านสมุนไพร - ร้านละลายเงินวอน

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
มิถุนายน : 2-5 , 3-6 , 4-7 , 9-12 , 10-13 , 11-14 ,16-19 , 17-20 , 18-21 , 23-26 , 24-27 , 25-28 , 30-3 ก.ค. 11,800 4,900 จอง
จอง
พฤษภาคม : 29-1 มิ.ย. มิถุนายน : 1-4 , 5-8 , 8-11 , 12-15 , 15-18 , 19-22 , 22-25 , 26-29 , 29-2 ก.ค. 12,100 4,900 จอง
จอง
พฤษภาคม : 30-2 มิ.ย. , 31-3 มิ.ย. มิถุนายน : 6-9 , 7-10 , 13-16 , 14-17 , 20-23 , 21-24 , 27-30 , 28-1 ก.ค. 12,400 4,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

ราคานี้รวม

–           ค่าตั๋วเครื่องบิน ตามที่ระบุในรายการ ไป-กลับพร้อมคณะ

–           ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี

–            ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ / ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

–           ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)

–           ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ / ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก. /1ชิ้น

–           ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ

(ขอสงวนสิทธิ์หัวหน้าทัวร์ไม่บินขึ้นไปพร้อมกรุ๊ปทัวร์)

–           ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

(กรณีมีการเคลมประกันเอกสารขอเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)

ราคานี้ไม่รวม

–           ค่าธรรมเนียมคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น 800 บาท หรือ 25,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป

–           ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)

–           ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ)

–           ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 15 กก.)

–           ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3) ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4) สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6) รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ผู้เดินทางเตรียมเอกสารและดำเนินการยื่นวีซ่าด้วยตนเองเท่านั้น  (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)

–           ค่าอาหารที่ลูกค้ารับประทานทานนอกเหนือหรือเปลี่ยนแปลงจากที่โปรแกรมกำหนด หากลูกค้าไม่สามารถรับประทานอาหารที่ทางทัวร์จัดให้ กรุณาเตรียมอาหารสำเร็จรูปส่วนตัวสำรองมาด้วย