ทัวร์เกาหลี BUSAN & JEJU + SPECIAL

ราคาเริ่มต้น ฿ 10,300
รหัสทัวร์ 07PJ
สายการบิน EASTAR JET
ระยะเวลา 4วัน2คืน
ประเทศ เกาหลีใต้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

โปรแกรมเที่ยวเมือง ปูซาน
หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน
สะพานเดินทะเล
นั่งกระเช้าลอยฟ้า
ปูซานทาวเวอร์
ดิวตี้ฟรี

โปรแกรมเที่ยวเมือง เจจู
ยอดเขาซองซานอิลจุลบง
ซอพจิโกจิ
ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง
ชมดอกไฮเดรนเยีย
ยงดูอัมร็อค
ดาวทาวน์
ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์
วัดแฮดง ยงกุงซา
ร้านสมุนไพร
ร้านละลายเงินวอน


ทัวร์เกาหลี BUSAN & JEJU + SPECIAL

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
2 หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - สะพานเดินทะเล - กระเช้าลอยฟ้า – ปูซานทาวเวอร์ - ดิวตี้ฟรี
3 ยอดเขาซองซานอิลจูบง - ซอฟจิโกจิ - ร้านค้าสมุนไพรสนเข็มแดง - ชมดอกไฮเดรนเยีย - ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินมังกร - ดาวทาวน์
4 ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ - วัดแฮดง ยงกุงซา - ร้านสมุนไพร - ร้านละลายเงินวอน
เงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

**กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นและขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท*** ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่น กรณีการล่าช้าของสายการบิน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจราจรติดขัด หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท และเจ้าหน้าที่ ที่จะส่งผลกระทบให้เสียเวลาในการท่องเที่ยวที่ระบุในโปรแกรม ผู้เดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น ค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส และค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าและบริษัทจ่ายไปแล้ว

 

***เนื่องจากทางแลนด์เกาหลี ได้รับแจ้งเตือนหลายครั้งจากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน เรื่องผู้แอบแฝงมาเป็นนักท่องเที่ยว แต่ไปด้วยวัตถุประสงค์อื่น เช่น ไปทำงาน แรงงานผิดกฎหมาย ดังนั้นตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 โปรแกรม BUSAN&JEJU SPECIAL ทางแลนด์เกาหลีจำเป็นต้องเก็บค่าประกันเพื่อให้ลูกค้าไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น เป็นจำนวนเงิน (10,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หากลูกค้าเป็นนักท่องเที่ยวจริงๆ เดินทางท่องเที่ยวพร้อมกรุ๊ปและกลับพร้อมกรุ๊ปตามโปรแกรมที่กำหนด สามารถขอรับเงินประกันนี้คืนเต็มจำนวน ดังนั้นจึงใคร่ขอความร่วมมือจากลูกค้าปฎิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว  (ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินประกันกรณีลุกค้าไม่ผ่านกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทั้งที่ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)***

หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตม.เกาหลี กักตัวไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างถูกกักตัวและส่งตัวกลับประเทศไทย

ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระเองทั้งหมด

หมายเหตุ : ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทัวร์จะออกเดินทางท่องเที่ยวหลังเวลาเครื่องลงประมาณ 1 ชั่วโมง ทางทัวร์ไม่มีนโยบายให้คณะรอ ท่านที่ติดด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผ่านเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกับคณะทัวร์ด้วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทัวร์ได้ เพื่อความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเที่ยวอย่างเต็มเวลา ขออภัยในความไม่สะดวก

หมายเหตุ

เงื่อนไขการให้บริการกรณีสำรองที่นั่ง

  1. ราคาโปรโมชั่นชำระเงินเต็มจำนวน 1 วันหลังได้รับ invoice

ราคาปกติชำระเงินมัดจำ***   ท่านละ 5,000 บาท 1 วันหลังได้รับ invoice

  1. ส่วนที่เหลือชำระเต็มจำนวนก่อนออกเดินทาง 30 วัน ในกรณีที่ไม่ชำระยอดเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทางกับทางบริษัท

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ราคาโปรโมชั่นสำหรับ

  1. ลูกค้าที่เดินทางท่องเที่ยวตัวจริง ไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น
  2. ลูกค้าที่เคยเดินทางท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้แล้วเท่านั้น (อ้างอิงพาสปอร์ตเก่าได้)
  3. ลูกค้าที่ไม่เคยเดินทางเข้าเกาหลีใต้ ลูกค้าต้องมีวันออกพาสปอร์ตไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง (กรณีลูกค้ามีเล่มเก่าสามารถนำแสดงกับเจ้าหน้าที่)

หมายเหตุ :กรณีลูกค้าที่พาสปอร์ตใหม่หรือสุ่มเสี่ยงที่จะไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ขออนุญาติใช้ราคาเต็ม ณ วันเดินทางเท่านั้น)

 

 

 

ราคานี้รวม

–           ค่าตั๋วเครื่องบิน ตามที่ระบุในรายการ ไป-กลับพร้อมคณะ

–           ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี

–            ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ / ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

–           ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)

–           ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ / ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก. /1ชิ้น

–           ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ

(ขอสงวนสิทธิ์หัวหน้าทัวร์ไม่บินขึ้นไปพร้อมกรุ๊ปทัวร์)

–           ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

(กรณีมีการเคลมประกันเอกสารขอเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)

ราคานี้ไม่รวม

–           ค่าธรรมเนียมคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น 800 บาท หรือ 25,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป

–           ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)

–           ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ)

–           ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 15 กก.)

–           ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3) ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4) สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6) รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ผู้เดินทางเตรียมเอกสารและดำเนินการยื่นวีซ่าด้วยตนเองเท่านั้น  (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)

–           ค่าอาหารที่ลูกค้ารับประทานทานนอกเหนือหรือเปลี่ยนแปลงจากที่โปรแกรมกำหนด หากลูกค้าไม่สามารถรับประทานอาหารที่ทางทัวร์จัดให้ กรุณาเตรียมอาหารสำเร็จรูปส่วนตัวสำรองมาด้วย

กรณียกเลิกการเดินทาง

  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป ยึดมัดจำ
  • ยกเลิกการเดินทางไม่ถึง 30 วัน ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

(ราคาโปรโมชั่นไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางและผู้เดินทางได้ในทุกกรณี )

ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้***

กรุ๊ปที่เดินทางต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด