ทัวร์อิตาลี ออสเตรีย สโลเวเนีย เยอรมนี The Alps 8 Days

ราคาเริ่มต้น ฿ 78,000
รหัสทัวร์ 71SS0
สายการบิน Thai airways
ระยะเวลา 8วัน5คืน
ประเทศ ยุโรป

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

อิตาลี ออสเตรีย สโลเวเนีย เยอรมนี
เดินทางชิลล์ๆ ไปแบบฟินๆ กับเทือกเขาแอลป์
เข้าชมพระราชวังฤดูร้อน ➡ พระราชวังเชินบรุนน์
ช้อปปิ้งเก๋ๆ ➡ ถนนคาร์ทเนอร์ (กรุงเวียนนา)
เมืองมรดกโลก นั่งชิลล์ ➡ เมืองกราซ
เที่ยวชมเมืองหลวงสโลเวเนีย ➡ กรุงลูบลิยานา
เมืองริมทะเลสาบ ➡ เมืองเบลด
ล่องเรือ “ทะเลสาบเบลด”
หัวใจของโดโลไมท์ ➡ คอร์ติน่า ดิ แอมเปซโซ
ชิวๆสโลว์ไลฟ์ชม “เทือกเขาโดโลไมท์”
ชมความงาม “ทะเลสาบมิซูริน่า”
ชมวิวบนภูเขา นั่งเช้าขึ้นไป “อัลเป ดิ ซุยซี”
เมืองที่ล้อมรอบเทือกเขาแอลป์ “อินสบรูค”
เมืองหลวงรัฐบาวาเรีย ➡ เมืองมิวนิค
ช้อปปิ้งกระจาย “ถนนแมกซิมิเลียม”


ทัวร์อิตาลี ออสเตรีย สโลเวเนีย เยอรมนี The Alps 8 Days


กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
27 Jul – 3 Aug 19 78,000 11,900 70,200 จอง
จอง
10 – 17 Aug 19 78,000 11,900 70,200 จอง
จอง
21 – 28 Sep 19 80,000 12,700 70,200 จอง
จอง
12 – 19 Oct 19 80,000 12,700 70,200 จอง
จอง
19 – 26 Oct 19 80,000 12,700 70,200 จอง
จอง
23 – 30 Nov 19 80,000 12,700 70,200 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

เงื่อนไขและคำแนะนำสำหรับการซื้อทัวร์

ค่าทัวร์ต่อท่านรวม :
ü    ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับสายการบินไทย รวมค่าภาษีสนามบิน

ü    ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ ตามมาตรฐานยุโรป

ü     ค่าเข้าชมสถานที่  พระราชวังเชินบรุนน์ , ล่องเรือทะเลสาบเบลด , กระเช้า “Faloria Cable Car”

ü    โรงแรมที่พักตามระบุในรายการตามมาตรฐาน 3 – 4 ดาวของยุโรป หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน                                                                                        (ห้องละ 2 ท่าน)

ü    ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ ในกรณีทีท่านมีข้อจำกัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพื่อความเหมาะสม

ü    ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศออสเตรีย (เชงเก้น) ** พักในประเทศออสเตรีย 2 คืน **

ü    น้ำดื่ม 1 ขวด / ท่าน / วัน

ü    ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. หรือ บริษัท MSIG  Co., Ltd. แบบ OASIS  PLAN.คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ , ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศตามวงเงินในกรรมธรรม์ ทั้งนี้ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว (หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์)

ü    ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโรต่อคนต่อวัน

ค่าทัวร์ไม่รวม :
ý   ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % ของค่าบริการ

ý   ค่าทิปหัวหน้าทัวร์

ý   ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)

ý   ค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม หากท่านต้องการใช้บริการ ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม โดยประมาณ 1.5 ยูโร / ใบ / ครั้ง

ý   ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านอาจต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

การจองทัวร์ (How to make your reservation) :
1.       หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ SIRI TOUR CENTER กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที่ท่านรู้จักและเชื่อถือได้ ซึ่งจะดูแลท่านด้วยขั้นตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ

2.       เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์และ ชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 20,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 7 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข