ทัวร์อิตาลี ออสเตรีย สโลวีเนีย ฮังการี 7 วัน

ราคาเริ่มต้น ฿ 42,900
รหัสทัวร์ 53EK020
สายการบิน Emirates
ระยะเวลา 7วัน 4คืน
ประเทศ ยุโรป

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์อิตาลี ออสเตรีย สโลวีเนีย ฮังการี 7 วัน
เกาะเวนิส – เมืองพิราน – เมืองโพสทอยนา
ถ้ำโพสทอยนา – เมืองลูบลิยานา – ปราสาทเบลด – บูดาเปสต์
Shopping !! McArthurGlen Designer Outlet


ทัวร์อิตาลี ออสเตรีย สโลวีเนีย ฮังการี 7 วัน


กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
12-18 มิ.ย. 2562 42,900 8,000 จอง
จอง
7-13ก.ค. 2562 42,900 8,000 จอง
จอง
10-16 ก.ค. 2562 42,900 8,000 จอง
จอง
24-30 ก.ค. 2562 42,900 8,000 จอง
จอง
9-15 ต.ค. 2562 42,900 8,000 จอง
จอง
16-22ต.ค. 2562 42,900 8,000 จอง
จอง
22-28 ต.ค. 2562 42,900 8,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม

โดยละเอียดเมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่าน

รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัท

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
 • ค่าที่พัก 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าพักที่เมืองนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ)
 • ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋า
  • ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มเชงเก้น 3,500 / ท่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี
 • ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น (2 ยูโร x 5 วัน = 10 ยูโร)
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น (2 ยูโร x 3 แห่ง = 6 ยูโร)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 7 วัน = 700 บาท