ทัวร์ฤดูหนาว WINTER

รหัส : IKT01

ทัวร์ทวีปอื่น ๆ

8วัน5คืน

ก.พ.

อาหาร : 18 มื้อ

SIBERIA AIRLINES

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 69,999 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

18 มื้อ มื้ออาหาร

1 จุด ท่องเที่ยว

8 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

13.30 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบิน SIBERIA AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
16.30 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอีร์คุตสค์ ประเทศรัสเซีย โดยสายการบิน SIBERIA AIRLINES เที่ยวบินที่ S7 6310 ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **

วันที่ 2 สนามบินอีร์คุตสค์ – พักผ่อนในโรงแรม – เมืองลิสต์เวียนก้า – TALTSY MUSEUM – นั่งสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน – นั่งกระเช้าชมวิว CHERSKY STONE – ตลาดปลา – โบสถ์คาซาน – เมืองอีร์คุตสค์

00.15 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอีร์คุตสค์ ประเทศรัสเซีย หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว หลักจากนั้นพาทุกท่านสู่โรงแรมที่พักเพื่อพักผ่อนเตรียมตัวสำหรับการท่องเที่ยวในช่วงเช้า
พักผ่อนที่ เมืองอีร์คุตสค์ เมืองสำคัญที่สุดแห่งไซบีเรียตะวันออก เป็นเมืองศูนย์กลางทั้งทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจ จนได้รับการขนานนามว่า “ปารีสแห่งไซบีเรีย” ตั้งอยู่ริมทะเลสาบไบคาล และยังเป็นเมืองที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งบนเส้นทางรถไฟสายทรานไซบีเรีย
พักที่ IRKUTSK CITY CENTER HOTEL , IRKUTSK โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองลิสต์เวียนก้า (LISTVYANKA) (ระยะทาง 70 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.)ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่หุบเขาริมทะเลสาบไบคาล ภายในหมู่บ้านเล็กๆ แห่งนี้ มีกระท่อมไม้สร้างในรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบไซบีเรียที่สวยงามมีสีสันสดใส
นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมและชาติพันธุ์ทอล์ทซี่ (TALTSY MUSEUM) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1969 เป็นพิพิธภัณฑ์บนพื้นที่กลางแจ้ง มีเนื้อที่กว่า 166 เอเคอร์ ภายในแสดงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไซบีเรียสมัยก่อน มีโบสถ์ไม้ บ้าน ฟาร์ม และอื่นๆ ของชนเผ่าต่างๆ ที่อยู่รอบทะเลสาบ บ้านที่นำมาจัดแสดงได้ถูกย้ายมาจากหมู่บ้านดั้งเดิมในที่ต่างๆ หลังจากที่มีการสร้างเขื่อนพลังน้ำในทะเลสาบไบคาล ทำให้น้ำท่วมชุมชนบางจุด จึงได้ย้ายบ้านเก่าที่มีคุณค่า และโบราณสถาน เช่น โบสถ์ไม้ โรงเรียน นำมาจัดแสดงไว้ในที่เดียวกัน

พบกับกิจกรรมสุดพิเศษ นั่งรถลากเลื่อนสุนัขไซบีเรียนหรือที่เรารู้จักกันว่าสุนัขลากเลื่อน ที่มีเพียงในเฉพาะฤดูหนาว ย้อนกลับไปประมาณช่วง ค.ศ.1800-1900 นักเดินทางและนักขุดทองกว่าหมื่นคนพากันบินไปยังขั้ว
โลกเหนือเพื่อทำการขุดหาทอง ซึ่งเป็นการเดินทางที่ยากลำบากทั้งสภาพอากาศที่หนาวเหน็บ จีงได้มีการนำสุนัขลากเลื่อนมาใช้ในการเดินทางและส่งข่าวสารต่างๆ
นำท่านสนุกสนานกับการนั่งสุนัขลากเลื่อน (DOG SLEDGES) โดยท่านจะได้สนุกสนานกับการเลื่อนไปบนผิวหิมะอย่างสนุกสนาน มีสุนักฮักซกี้สายพันธุ์เคมชัทก้า ฮัสกี้ ซึ่งเป็นสุนัขสายพันธุ์ท้องถิ่นที่แสนทรหด นำท่านวิ่งฉิวโลดแล่นสนุกสนาน (รวมกิจกรรมในค่าทัวร์ใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที)

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารท้องถิ่น
นำท่านขึ้นกระเช้าแบบห้อยขา SKI LIFT เพื่อเดินทางสู่ CHERSKY STONE บนยอดเขาแห่งนี้จะเป็น
จุดเล่นสกี ยอดนิยมและเป็นจุดชมทัศนียภาพที่งดงามที่สุด บริเวณด้านบนยอดเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะหนา
นุ่มในช่วงฤดูหนาว พาหนะที่ใช้ในการเดินทางจะเป็นลักษณะเหมือนกับ เคเบิ้ล คาร์ โดยที่จะต้องไต่ระดับ
ความสูงขึ้นไปโดยสถานที่แห่งนี้จะมีความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 755 เมตร (รวมค่า SKI LIFT แล้ว)

นำท่านชม ตลาดลิสต์เวียนก้า (FISH MARKET) ที่เติบโตมาจากตลาดสะพานปลาในชุมชนเล็ก ๆ ของชาวรัสเซียที่เข้ามาตั้งรกรากบริเวณปากแม่นํ้าอังการ่าสัมผัสปลาและสินค้าแปรรูปสัตว์นํ้าที่ได้จากทะเลสาบ เช่น
ปลาโอมูลรมควัน ปลาโอมูลแดดเดียว และสินค้าพื้นเมืองอีกมากมาย

นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองอีร์คุตสค์ (ระยะทาง 70 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1.30ชม.)
นำท่านถ่ายรูปกับ โบสถ์คาซาน (KAZAN CHURCH) เป็นโบสถ์เก่าแก่ที่มีคุณค่าทางจิตใจต่อคนอีร์คุตสค์มาก เนื่องจากโบสถ์แห่งนี้เกิดขึ้นจากการบริจาคของคนท้องถิ่นที่ประกอบทั้งชาวบ้าน กบฎการเมือง โจรผู้กลับใจที่ถูก เนรเทศมายังอีร์คุตสค์ นอกจากนี้ตัวโบสถ์ยังมีความงดงามที่เกิด จากรูปแบบการก่อสร้างที่สวยงามมากในแบบไบเซนไทน์ ภายในประดับบัลลังค์ด้วยกินอ่อนสีแดงและมีเสาหินหลักของโบสถ์ที่ทําจากหยก การเพ้นท์ลายใต้หลังคาโบสถ์ต้องใช้ช่างผู้ชํานาญที่ส่งไปศึกษาถึงอิตาลีเลยทีเดียว

ค่ำ บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง
พักที่ IRKUTSK CITY CENTER HOTEL , IRKUTSK โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 เกาะโอลค์ฮอน – นั่งรถ UAZ – ทะเลสาบไบคาล – เมืองคูชีร์ – SHAMAN ROC

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เกาะโอลค์ฮอน OLKHON ISLAND (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชม.)
เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในทะเลสาบไบคาล ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวเบอร์ยาติ ที่นี่นับถือศาสนาพุทธผสมภูตผี ซึ่งมีบรรพบุรุษเป็นชาวมองโกเลีย พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านคือบริเวณแหลมเบอร์คาน ซึ่งจะมีถ้ำที่อนุญาตให้
เฉพาะคนทรงหรือชาแมนเท่านั้นที่เข้าไปทำพิธีกรรมได้ โดยชาวบ้านเชื่อว่าที่นี่คือที่สถิตของเทพเจ้าประจำ
ทะเลสาบไบคาล สำหรับนักท่องเที่ยวนอกจากจะได้มองดูอยู่ไกลๆ จะเห็นเสาผูกผ้าสีสันสดใส เป็นเครื่องหมายบ่งบอกว่า เลยจุดนี้ไปคือพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ ** การเดินทางจากเมืองอีร์คุตสค์ใช้รถบัสส่วนตัว แต่พอมาถึงท่าเรือเกาะโอลค์ฮอน รถจะจอดบริเวณท่าเรือ และเรือไม่สามารถวิ่งได้เนื่องจากทะเลสาบจะเป็นน้ำแข็ง ให้ท่านได้นั่งรถจี๊บ UAZ. เพื่อเดินางเข้าเกาะโอลค์ฮอน เป็ นรถขับเคลื่อน 4 ล้อ ซึ่งเป็นยานพาหนะที่ใช้วิ่งบนเกาะ โดยเฉพาะ เนื่องจากพื้นที่บนเกาะมีลักษณะของที่ราบ ภูเขา และเนินดินผสมกัน เส้นทางส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรังสายเล็กๆ และในบางจุดจะเป็นร่องลึกอีกทั้งเส้นทางมีความคดเคี้ยว ซึ่งรถยนต์ทั่วไปไม่สามารถวิ่งผ่านได้ ระหว่างทางท่านรถจะแล่นผ่านพื้นที่ๆ มีภูมิประเทศที่งดงามทางตอนเหนือของเกาะ ในฤดูหนาวพื้นผิวน้ำในทะเลสาบไบคาลจะจับตัวเป็นน้ำแข็งที่มีความหนาตั้งแต่ 80 – 250 ซม. ซึ่งรถ UAZ ที่พาเราเที่ยวบนเกาะสามารถลงไปแล่นบนน้ำแข็งได้สบาย**
** ควรจัดกระเป๋าใบเล็กเฉพาะของที่จำเป็นที่ใช้บนเกาะโอลค์ฮอนเท่านั้น**
*** ในกรณีน้ำแข็งไม่แข็งตัวเต็มที่ บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเป็นเรือ HOVERCRAFT แทน***

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารท้องถิ่น
นำท่านขับรถชม ทะเลสาบไบคาล (LAKE BAIKAL) ตั้งอยู่บริเวณตอนใต้ของไซบีเรีย ประเทศรัสเซีย เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ลึกที่สุดในโลก จุดที่ลึกที่สุดมีความลึกกว่า 1,640 เมตร ทะเลสาบไบคาลเกิดจากการที่น้ำเอ่อล้นเข้ามาจนเต็มรอยเปลือกโลกที่แตกเมื่อ 25 ล้านปีที่แล้ว ทะเลสาบมีความยาวประมาณ 650 กิโลเมตร กว้างโดยเฉลี่ย 50 กิโลเมตร มีพื้นที่ 31,722 ตารางกิโลเมตร หรือ 19,826,250 ไร่ และมีปริมาตร 23,615 ลูกบาศก์กิโลเมตร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองคูชีร์ (KHUZIR) เมืองเล็กๆบนเกาะโอลค์ฮอนเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวทะเลสาบไบคาล
นำท่านชม ถ้ำแห่งแหลมเบอร์คาน BURKHAN CAPE หรือ หินแห่งจิตวิญญาณ (SHAMAN ROCK) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเกาะแห่งนี้ที่นักท่องเที่ยวทุกคนห้ามพลาด เพราะสถานที่แห่ง นี้เป็น 1 ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด 9 แห่งของเอเชีย โดยเชื่อกันว่า เทนกรีอิ TENGRII ซึ่งเป็นเทพเจ้าที่เข้มแข็งที่สุดในบรรดาหมู่เทพเจ้าทั้งหลายได้เลือกสถานที่แห่งเป็นวัง ซึ่งคนท้องถิ่นไม่อนุญาตให้ บุคคลใดไปทำสิ่งมิดีมิร้ายมาบนเนินหินแห่งนี้ หนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดที่คอยคุ้มครองชาวไบคาลให้ปลอดภัยจากการออกเรือ
นำท่านชมความงดงามของพระอาทิตย์ตกดิน ณ เกาะโอลค์ฮอนแห่งนี้

ค่ำ บริการอาหาร ณ โรงแรมที่พัก
พักที่ GUEST HOUSE ADMIRAL / GUEST HOUSE NABAIMAR , OLKHON ISLAND หรือเทียบเท่า
**ที่พักค้างคืนส่วนใหญ่ในเกาะโอลค์ฮอนจะเป็นเกสต์เฮ้าส์ไม้ดูอบอุ่น ตกแต่งสไตล์พื้นเมือง ห้องคู่พร้อมห้องน้ำและห้องสุขาส่วนตัว ภายในห้องแต่ละห้องมีฮีทเตอร์ไฟฟ้าไว้ให้ความอบอุ่น**

วันที่ 4 เกาะโอลค์ฮอน – นั่งรถ MILITARY VAN – เที่ยวตอนเหนือของเกาะโอลค์ฮอน

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเปิด ประสบการณ์บนทะเลสาบน้ำแข็งโดยการนั่งรถจิ๊บทหาร หรือเรียกว่า MILITARY VAN ซึ่งมีสมรรถนะสูง สามารถขับเคลื่อนไปบนทะเลสาบน้ำแข็งของทะเลสาบไบคาลได้ เพื่อข้ามไปยังเกาะโอลคอร์น พาท่านเดินทางผ่านพื้นผิวของทะเลสาบไบคาลที่ได้กลายเป็นน้ำแข็งหนาวมากกว่า 2 เมตร เป็น ระหว่างทางจอดให้ท่านได้ถ่ายรูปสุดแสนอัศจรรย์ของผิวน้ำแข็งและวิวโดยรอบ อย่างสนุกสนาน ท่านจะได้ภาพสุดอัศจรรย์นี้กลับบ้านไปเป็นอีกหนึ่งในทริปประทับใจไม่รู้ลืม (นั่งคันละ 6- 8 ท่าน)

เริ่มทัวร์น้ำแข็งทางตอนเหนือของเกาะโอลค์ฮอน เริ่มเวลา 10.00 ถึงเวลา 16.00 แล้วส่งทุกท่านกลับมาพักผ่อนที่โรงแรมอิสระตามอัธยาศัย สำหรับทัวร์นี้เราใช้รถตู้ MILITARY VAN 4WD
เที่ยวชม โขดหินสามพี่น้อง (CAPE THREE BROTHERS) และแหลมโคบอย (CAPE KHOBOY) ในช่วงฤดูหนาวนักท่องเที่ยวจะนิยมเดินทางมาถ่ายรูปผลึกน้ำแข็งที่สุดแสนจะงดงามและวิจิตรจากธรรมชาติ หากท่านต้องการที่จะถ่ายรูปสวยแปลกตาในถ้ำน้ำแข็งต่างๆ ความงดงามจะเต็มไปด้วยผลึกน้ำแข็งห้อยย้อยลงมาเหมือนหินงอกหินย้อยตามถ้ำ ผนวกกับแสงจากดด้านนอกถ้ำที่สาดส่องเข้ามาได้ลึกมากน้อยแค่ไหนก็จำทำให้ความงามมากน้อยแตกต่างกันไป

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน แบบปิคนิค กับเมนูท้องถิ่นซุปปลาโอมุล + แชมเปญ
หลังจากนั้นออกตามหาสิ่งมหัศจรรย์ที่นักท่องเที่ยวเมื่อมาทะเลสาบไบคาลแล้วอยากเห็นที่สุดก็คือ BLUE ICE ซึ่งเป็นรักษาของแผ่นน้ำแข็งในทะเลสาบมีสีเขียวฟ้า มีลวดลายสวยงาม ชมรอยแตก BLUE ICE แผ่นน้ำแข็งใสๆ ที่แตกหักที่เกิดจากการขยายตัวของน้ำในทะเลสาบ สะท้อนแสงกับท้องฟ้า เป็นสีฟ้าสวยๆ ซึ่งมีหลายจุดภายในทะเลสาบ BAIKAL

16.00 เดินทางกลับสู่โรงแรมที่พักเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย
ค่ำ บริการอาหาร ณ โรงแรมที่พัก
พักที่ GUEST HOUSE ADMIRAL / GUEST HOUSE NABAIMAR , OLKHON ISLAND หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 เกาะโอลค์ฮอน – นั่งรถ MILITARY VAN – เที่ยวตอนใต้ของเกาะโอลค์ฮอน

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เริ่มทัวร์น้ำแข็งทางตอนใต้ของเกาะโอลค์ฮอน เริ่มเวลา 10.00 ถึงเวลา 16.00 แล้วส่งทุกท่านกลับมาพักผ่อนที่โรงแรมอิสระตามอัธยาศัย สำหรับทัวร์นี้เราใช้รถตู้ MILITARY VAN 4WD
นำท่าน เดินเล่นบนผิวน้ำแข็ง บริเวณของทะเล SMALL SEA ที่ตั้งอยู่ระหว่างเกาะ OLKHON และ WESTERN SHORE มีน้ำแข็งที่ใสสวยและมากที่สุดบนทะเลสาบ BAIKAL ลมแรงทำให้น้ำแข็งใส สถานที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่ต้องการชมน้ำแข็งในทะเลสาบ BAIKAL ความหนาของน้ำแข็งแตะ 1 เมตร ดังนั้น การเดินหรือขับรถบนพื้นผิวจึงปลอดภัย บนน้ำแข็งคุณจะเห็นรูปแบบและรอยแตกตามธรรมชาติที่สวยงาม น้ำแข็งใสจนคุณสามารถมองทะลุได้เหมือนกระจก

นำท่านเดินทางสู่ทางตอนใต้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเกาะโอลค์ฮอน ถ่ายรูปกับเกาะโอกอย ( OGOY ISLAND) ชมความงามของน้ำแข็งหินงอกหินย้อย (ICE CAVES AND ICCLES) เป็นอีก1 ไฮไลท์ที่เราไม่ควรพลาดเมื่อเดินทางมาถึงยังที่ทะเลสาบไบคาล

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน แบบปิคนิค กับเมนูท้องถิ่นซุปปลาโอมุล + แชมเปญ
นำท่านสู่ ถ้ำน้ำแข็ง ที่ปกคลุมชายฝั่งและเกาะที่มีโพรงและถ้ำหลากหลาย ถ้ำกลายเป็นน้ำแข็งและมีน้ำแข็งย้อย เมื่อดวงอาทิตย์ส่องน้ำแข็งจะเกิดความแวววาวในสีต่างๆ ในถ้ำคุณสามารถถ่ายรูปสวยๆได้ ความสวยงามแบบนี้ผู้คนอาจจะคิดกันว่าคุณอยู่โลกอื่น

หลังจากนั้นออกตามหาสิ่งมหัศจรรย์ที่นักท่องเที่ยวเมื่อมาทะเลสาบไบคาลอีกอย่างนั่นก็คือ BUBBLE BAY สำหรับ BUBBLE ที่แปลว่า ฟองอากาศ เมื่ออยู่ที่ไบคาลแล้วย่อมไม่ธรรมดา เพราะเป็นฟองอากาศที่อยู่ใต้ผืนน้ำแข็งที่ใสราวกระจก โดยเกิดจากสาหร่ายที่อยู่ก้นทะเลซึ่งปล่อยก๊าซมีเทนขึ้นสู่ผิวน้ำ แต่ถูกความเย็นในหน้าหนาวหยุดเอาไว้ราวกับนาฬิกาที่หยุดเวลาได้

16.00 เดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก
ค่ำ บริการอาหาร ณ โรงแรมที่พัก
พักที่ GUEST HOUSE ADMIRAL / GUEST HOUSE NABAIMAR , OLKHON ISLAND หรือเทียบเท่า

วันที่ 6 กิจกรรมบนเกาะโอลค์ฮอน หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ให้ทุกท่านได้เลือกทำกิจกรรมบนเกาะโอลค์ฮอนหรือพักผ่อนตามอัธยาศัย โดยมีไกด์และหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำ

ตัวอย่างกิจกรรมบนเกาะโอลค์ฮอนไม่รวมในค่าทัวร์
– ICE SKATES เล่นสเกตบนพื้นน้ำแข็ง ค่าบริการประมาณ 10-15 USD ต่อท่าน
– BIKE ON ICE ปั่นจักรยานบนพื้นน้ำแข็ง ค่าบริการประมาณ 20-25 USD ต่อท่าน
– ICE BUGGY CAR รถตะลุยน้ำแข็ง ค่าบริการประมาณ 180-200 USD ต่อคัน นั่งได้ 2-3 ท่าน
– SNOW MOBILE บนพื่นน้ำแข็ง ค่าบริการประมาณ 500 USD ต่อคัน

เที่ยง/ค่ำ บริการอาหารเที่ยงและค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
พักที่ GUEST HOUSE ADMIRAL / GUEST HOUSE NABAIMAR , OLKHON ISLAND หรือเทียบเท่า

วันที่ 7 เมืองอีร์คุตสค์ – THE BABR MONUMENT – 130 QUARTER

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางกลับสู่ฝั่งแผ่นดินใหญ่โดยนั่งรถจิ๊บทหาร หรือเรียกว่า MILITARY ไปยังท่าเรือแผ่นดินใหญ่แล้วเปลี่ยนการเดินทางกลับสู่เมืองอีร์คุตสค์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชม.)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารท้องถิ่น
นำท่านถ่ายรูปกับ THE BABR MONUMENT เป็นรูปปั้นเสือไซบีเรียนคาบพังพอนแดง (SCARLET SABLE) สัญลักษณ์ของเมืองอีร์คุตสค์

จากนั้นเชิญท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ 130 ควอร์เตอร์ (130 QUARTER) ย่านนี้นับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้สำหรับผู้มาเยือนเมืองนี้ บริเวณนี้เป็นแหล่งรวมของร้านอาหาร บาร์ ร้านจำหน่ายของที่ระลึกที่ทันสมัย โดยสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดบริเวณนี้สร้างด้วยไม้ และตกแต่งอย่างสวยงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะของแค้วนไซบีเรีย ซึ่งขึ้นชื่อในการสร้างบ้านด้วยไม้ ย่านนี้จึงกลายเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว ทั้งช้อปและชิมเลยทีเดียว

ค่ำ บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารท้องถิ่น
พักที่ IRKUTSK CITY CENTER HOTEL , IRKUTSK โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ 8 สนามบินอีร์คุตสค์ – สนามบินสุวรรณภูมิ (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเข้าสู่สนามบินนานาชาติอีร์คุตสค์ ประเทศรัสเซีย เพื่อเช็คอินและเดินทางกลัยประเทศไทย
10.10 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน SIBERIA AIRLINES เที่ยวบินที่ S7 6309 ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **
15.30 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ