ทัวร์ยุโรป Italy Dolomites Switzerland เขาGlacier 3000 8 Day

ราคาเริ่มต้น ฿ 42,900
รหัสทัวร์ 69HG017
สายการบิน Emirates
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
ประเทศ ยุโรป

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เมนดาริซิโอ ช้อปปิ้งฟ็อกซ์ทาวน์ เอาท์เล็ต เวโรน่า ซานตา มาดดาเลน่า โบล๙าโน่ พาร์มา มองเทรอซ์ โลซานน์ เวเว่ย์ โลซานน์ เจนีวา โคโม่ มิลาน

จัตุรัสกลางเมือง (Piazza del Duomo)
อนุสาวรีย์พระเจ้าเอ็มมานูเอลที่ 2 (Monument to Vittorio Emanuele II)
มหาวิหารมิลาน (Milan Cathedral)
**อิสระช้อปปิ้งแบบเต็มที่** ณ ห้างสรรพสินค้า Galleria Vittorio Emanuele II
บ้านจูเลียต (Juliet’s House) บ้านโบราณที่สร้างตั้งแต่ศตวรรษที่ 13
ซานตา มาดดาเลน่า (Santa Maddalena) เมืองเล็กๆ กลางหุบเขาทางตอนเหนือของอิตาลี
โบสถ์ซานตา มาดดาเลน่า (Santa Maddalena Church)
สู่ จัตุรัสการิบัลดิ (Piazza Garibaldi) จัตุรัสใหญ่ที่เป็นทั้งย่านใจกลางเมืองของพาร์มา


ทัวร์ยุโรป Italy Dolomites Switzerland 8 Day

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ
2 ดูไบ - มิลาน – เวโรน่า
3 เวโรน่า – ซานตา มาดดาเลน่า – โบลซาโน่ – เวโรน่า
4 เวโรน่า – พาร์มา – เซอร์ราวิลล์ สคริเวีย – ทูริน
5 ทูริน - โกล เดอ ปิยง – กลาเซียร์ 3000 – มองเทรอซ์ – ปราสาทชิลยง
6 เวเว่ย์ – โลซานน์ – เจนีวา – มิลาน
7 มิลาน – โคโม่ – เมนดริซิโอ – ช้อปปิ้งฟ็อกซ์ทาวน์ เอาท์เล็ต - มิลาน
8 ดูไบ – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
11 - 18 ก.ย. 62 42,900 10,000 จอง
จอง
18 - 25 ก.ย. 62 42,900 10,000 จอง
จอง
25 ก.ย.- 2 ต.ค. 62 42,900 10,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) ไม่มีเตียง​ลดท่านละ​ 2,000​ บาท

​​พักเดี่ยว ​​​​เพิ่มท่านละ​ 10,000 ​บาท

อัตรานี้รวม

✓ ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

✓ ค่าที่พักระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ

✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

✓ ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ

✓ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

✓ ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 

อัตรานี้ไม่รวม

✗ ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มเชงเก้น (3,500 บาท/ท่าน) ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี

✗ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณีกรุ๊ปเหมาหรือตัดกรุ๊ปเท่านั้น)

✗ ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน

✗ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก

✗ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 2 ยูโร / คน / วัน (12 ยูโร / ท่าน)

✗ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขั้นต่ำ 100 บาท / วัน / คน