ทัวร์ยุโรป แกรนด์โครเอเชีย 8 วัน

ราคาเริ่มต้น ฿ 45,900
รหัสทัวร์ 53EK021
สายการบิน Emirates
ระยะเวลา 7วัน 4คืน
ประเทศ ยุโรป

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ยุโรป แกรนด์โครเอเชีย 8 วัน
ADRIATIC FANTASIES
ซาเกรบ ซาดาร์ ดูบรอฟนิก ซิเบนิก
อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่
สะพานสีเลือด – จัตุรัสเซนต์มาร์ค


ทัวร์ยุโรป แกรนด์โครเอเชีย 8 วัน


กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
12-19 ก.ค. 62 53,900 10,000 จอง
จอง
13-20 ก.ย. 62 45,900 10,000 จอง
จอง
27 ก.ย.-4 ต.ค. 62 45,900 10,000 จอง
จอง
10-17 ต.ค. 62 45,900 10,000 จอง
จอง
11-18 ต.ค. 62 45,900 10,000 จอง
จอง
17-24 ต.ค. 62 45,900 10,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆ ของโปรแกรม

โดยละเอียดเมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่าน

รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัท

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
 • ค่าที่พัก 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าพักที่เมืองนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ)
 • ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอยื่นวีซ่าโครเอเชีย 5,500 / ท่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี (สำหรับท่านที่มีวีซ่าเชงเก้นแบบMultipleที่วันเดินทางยังครอบคลุมและไม่หมดอายุสามารถใช้เดินทางเข้าประเทศโครเอชียได้โดยไม่ต้องทำวีซ่าโครเอเชียเพิ่มเติม)
  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
  • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อ/ท่าน
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋า
  • ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น วันละ 2 ยูโร x 6 วัน = 12 ยูโร          
  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น วันละ 2 ยูโร x 1 วัน = 2 ยูโร
  • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 8 วัน = 800 บาท