ทัวร์พม่า หลงรัก…พุกาม ดินแดงแห่งทะเลเจดีย์ 3 วัน 2 คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 11,900
รหัสทัวร์ 02
สายการบิน Air Asia
ระยะเวลา 3วัน2คืน
ประเทศ พม่าBT-MMR052_FD

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมุนหา-วักบุยากี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพญัญู-วิหารธรรมยันจี-
มัณฑะเลย์-อมรปุระ- สะพานไม้อูเบ็ง


ทัวร์พม่า หลงรัก…พุกาม ดินแดงแห่งทะเลเจดีย์ 3 วัน 2 คืน 

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พกุ าม-จุดชมววิทะเลเจดยี์-เจดยี์ บูพญา-โชว ์ พืน้ เมืองเชิดหุ่นกระบอก *น าท่านเข้าสู่ทพี่ กัโรงแรม SU TIEN SAN HOTEL หรือเทียบเท่า
2 พกุ าม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วดักบุ ยางก-ีวัดติโลมินโล-วดัสัญพญั ญู-วิหารธรรมยันจี- มัณฑะเลย์-อมรปรุ ะ- สะพานไม้อูเบ็ง *น าท่านเข ้ าสู่ท ี่พกั โรงแรมระดบั 3 ดาว**โรงแรมระดับ 3 ดาว HOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทียบเท่า
3 มัณฑะเลย์-พธิีล้างพระพกัตร ์ พระมหามยัมุนี-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง วดักโุสดอ-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
17 - 19 Jan 2020 13,900 3,000 12,900 13,500 0 จอง
จอง
31 Jan - 02 Feb 2020 13,900 3,000 12,900 13,500 0 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ