เหมาะกับฤดูกาล

รหัส : BT-KIX08_XJ

ทัวร์ญี่ปุ่น

4 วัน 3 คืน

มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.

อาหาร : 5 มื้อ

AIR ASIA X

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 25,999 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

5 มื้อ มื้ออาหาร

3 จุด ท่องเที่ยว

4 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ• ท่าอากาศยานคันไซ ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 2 ปราสาทโอซาก้า • เมืองนารา • วัดโทไดจิ

วันที่ 3 อิสระช้อปป้ิงตามอัธยาศยั ไม่รวมค่ารถบริการรับ – ส่งและค่าเข้าสถานที่ต่างๆ

วันที่ 4 เมืองเกียวโต •วัดคินคะคุจิ• กิจกรรมชงชา • ศาลเจ้าเฮอัน • ท่าอากาศยานคันไซ สนามบิน สุวรรณภูมิ กรุงเทพ

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ