ญี่ปุ่น อิบารากิ ฟูจิ โตเกียว [เลสโก โตเกียว ทุ่งไม้แดง]

ราคาเริ่มต้น ฿ 29,999
รหัสทัวร์ 01ZHND02
สายการบิน Japan airlines
ระยะเวลา 5วัน3คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ฮาเนดะ-พระใหญ่อุชิคุไดบุตสึ-สวนดอกไม้ฮิตาชิซีไซด์ปาร์ค-เอมิพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท
อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็น-บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์-ภูเขาไฟฟูจิ-ศาลเจ้าโคมิตาเกะ
พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว-กระเช้าคาจิคาจิ-ดิวตี้ฟรี-ช้อปปิ้งชินจูกุ-ศาลเจ้าโอโเมะอินาริ
ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี-วัดอาซากุสะ-ช้อปปิ้งย่านชิบูย่า-โอไดบะ


ญี่ปุ่น อิบารากิ ฟูจิ โตเกียว [เลสโก โตเกียว ทุ่งไม้แดง]
วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ - ฮาเนดะ OMORI TOKYU REI OR HOTEL RELIEF PREMIUM HANEDA หรือเทียบเท่า
2 ฮาเนดะ - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ - สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค - เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ FUJI SCHOLE LAND HOTEL หรือเทียบเท่า
3 ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) - ศาลเจ้าโคมิตาเคะ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – กระเช้าคาจิ คาจิ - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือระดับเดียวกัน
4 ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งย่านชิบูย่า - โอไดบะ - สนามบินฮาเนดะ
5 ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่ สนามบินฮาเนดะ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
03 – 07 ตุลาคม 2562 29,999 8,000 จอง
จอง
10 – 14 ตุลาคม 2562 31,999 8,000 จอง
จอง
11 – 15 ตุลาคม 2562 31,999 8,000 จอง
จอง
19 – 23 ตุลาคม 2562 31,999 8,000 จอง
จอง
25 – 29 ตุลาคม 2562 29,999 8,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ