ทั่วไป

รหัส : TPEVZ0123

ทัวร์ทวีปเอเชีย

4 วัน 3 คืน

ม.ค. / ก.พ. / มี.ค. / พ.ย. / ธ.ค.

อาหาร : 6 มื้อ

Thai VietJet

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 16,888 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

6 มื้อ มื้ออาหาร

5 จุด ท่องเที่ยว

4 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง -ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองเถาหยวน เมืองไถจง - ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย

วันที่ 2 เมืองนานโถ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั่ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองไทเป ขนมพายสับปะรด - ซีเหมินติง ไนซ์มาร์เก็ต

วันที่ 3 ท่าเรือประมงเจิ้งปิน - หมู่บ้านแมวโหวต้ง - เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น - ศูนย์สร้อยสุขภาพ - ตลาดตี้ฮวา สัมผัสประสบการณ์ในการใส่ชุดกี่เพ้า - วัดเสียไห่เฉิงหวง

วันที่ 4 วัดหลงซาน - ร้าน Cosmetics Shop - หมู่บ้านซื่อ ซื่อ หนันซุน - ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ

รายละเอียดที่พัก

ลำดับ โรงแรมและที่พัก ระดับ
วันที่ 1 โรงแรม TWIN STAR HOTEL
วันที่ 2 โรงแรม CU Hotel
วันที่ 3 โรงแรม CU Hotel

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ