Schengen Visa  ขอวีซ่าไปเที่ยวยุโรป

Schengen Visa  ขอวีซ่าไปเที่ยวยุโรป

เมื่อวางแผนที่ยุโรปแล้ว หากไม่ไปกับทัวร์หรือไปกับทัวร์ก็รู้ไว้ว่า ประเทศในยุโรปมีวีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa)   ยุโรปทั้งหมด 26 ประเทศ ในจำนวนนี้มี 22 ประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป แต่ทั้ง 26 ประเทศที่กล่าวมานั้นได้มีนโยบายทางด้านวีซ่าร่วมกัน ซึ่งนั่นหมายความว่าจะไม่มีการตรวจวีซ่าที่ชายแดนของแต่ละประเทศ   จะสามารถเดินทางได้ทั้ง 26 ประเทศ ในระยะเวลาที่ครอบคลุม ในการเดินทาง โดยไม่ต้องขอทีละประเทศ ซึ่งมีประเทศดังต่อไปนี้   เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวัก สโลวีเนีย สเปน สวีเดน ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเชก เดนมาร์กเอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี อิตาลี ลัตเวีย ลิธัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา   และอีก 4 ประเทศนอกสหภาพยุโรป คือ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ ลิกเตนสไตน์

เงื่อนไขการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น ว่าจะขอจากสถานฑูตไหนดังนี้

1.เที่ยวยุโรปประเทศเดียว ให้ขอจากสถานฑูตนั้นโดยตรง

2.บินลงยุโรปประเทศไหนเป็นประเทศแรก ยื่นขอวีซ่าจากประเทศนั้นได้

3.อยุู่เที่ยวยุโรปประเทศไหนนานที่สุด ยื่นขอวีซ่าจากประเทศนั้นได้

4.อยู่เที่ยวยุโรปแต่ละประเทศพอๆกัน จะขอจากสถานฑูตไหนก็ได้

เงื่อนไขและเอกสารในการยื่นขอวีซ่าของสถานฑูตประเทศต่างๆ มักจะคล้ายกัน โดยวีซ่าท่องเที่ยวมักจะอนุญาติให้พำนักอยู่ตามช่วงเวลาที่เราขอไป โดยเผื่อวันก่อนหลังเล็กน้อย

จะขอวีซ่าเชงเก้น ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?

1.เอกสารเกี่ยวกับหน้าที่การงาน

– เจ้าของกิจการให้แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียน

-ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน

-พนักงานบริษัททั่วไป ใช้หนังสื้อรับรองการทำงานที่ระบุเงินเดือน ตำแหน่งงาน ระยะเวลาทำงานและการอนุญาตให้ลาหยุดงาน

-ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ใช้หนังสืออธิบายลักษณะงานที่ทำ แหล่งที่มาของรายได้และตัวอย่างผลงานแนบด้วย

-นักเรียน/นักศึกษา ใช้เอกสารรับรองสภาพสภาพนักศึกษาจากโรงเรียนหรือสถาบันที่กำลังศึกษาอยุ่ พร้อมหลักฐานแสดงอาชีพและการเงินของผู้ปกครองหรือผู้ออกค่าใช้จ่ายให้

2.หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน

3.ใบจองห้องพัก และแผนการเดินทางคร่าวๆ ที่สอดคล้องกับที่พักที่จองไว้ หากพักกับญาติต้องมีหนังสือเชิญจากญาติ

4.สำเนากรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางที่มีวงเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่า 30,000 ยูโร

5.เอกสารแสดงรายได้ อาจใช้สมุดบัญชีธนาคารที่มีเงินหมุนเวียน และหนังสือรับรองจากธนาคารกลุ่มประเทศเชงเก้นได้ โดยหลักควรเตรียม Statement ย้อนหลัง 6 เดือน และหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของบัญชี โดยสามารถไปยื่นขอเอกสารได้ที่ธนาคาร แจ้งว่าเพื่อขอวีซ่าเชงเก้น อาจพกสมุดบัญชีตัวจริงและสำเนาหน้าบัญชีเคลื่อนไหวย้อนหลัง 3 เดือน (บรรทัดสุดท้ายของบัญชีเป็นวันที่ที่อัพเดตไม่เกิน 15 วันก่อนไปขอวีซ่า) เพื่อความเรียบร้อยของเอกสาร แนะนำให้ศึกษาข้อกำหนดของสถานทูตแต่ละประเทศ

6.เอกสารทางราชการ ได้แก่ บัตรประชาชนตัวจริง ทะเบียนบ้านตัวจริง ทะเบียนสมรส, ทะเบียนหย่า, ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) พร้อมสำเนา ลงนามสำเนาถูกต้อง

7.ค่าธรรมเนียมการออกวีซ่า

ค่าธรรมเนียมสำหรับวีซ่าพำนักระยะสั้นอยู่ที่ 60 ยูโร แต่ในบางกรณี อาจจะมีการลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม *บางสถานฑูตต้องยื่นผ่านตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้ง เช่น VFS เป็นตัวแทนรับเอกสารการขอยื่นวีซ่าให้หลายๆประเทศ

สำหรับการขอวีซ่าเชงเก้น ผู้ยื่นจำเป็นที่จะต้องมายื่นคำร้องขอวีซ่าด้วยตนเองเท่านั้น เพื่อสแกนลายนิ้วมือทั้ง 10 นิ้ว ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการสมัครขอวีซ่าครั้งต่อไปภายในระยะเวลา 5 ปี และสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วันก่อนวันเดินทาง อายุของวีซ่าเชงเก้น ขึ้นอยู่กับแพลนการท่องเที่ยวของคุณ (Itinerary) เช่น หากมีแพลนเดินทางไปยุโรป 15 วัน ก็จะได้วีซ่าเชงเก้น 15 วัน หรือมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่สถานทูต

 

 

ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Wikipedia , Eurail Passเที่ยวทั่วยุโรป

สนใจเที่ยวทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป ประเทศแถบยุโรป
ติดต่อได้ที่
เดย์พลัส ทราเวล
☎️โทร.02-101-2276
ทีมงานเซลล์
061-484-5588 คุณโอ๋
092-560-5222 คุณอมยิ้ม
085-143-8228 คุณพิม
✅รับจัดกรุ๊ปทัวร์ทุกเส้นทาง